czwartek, 12 lipca 2018

Analiza kosztów przedsiębiorstwa BPBK S.A. w dwóch wybranych okresach


początek pracy dyplomowej napisanej w roku 2002

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. (BPBK S.A.) powstało z podziału  Wojewódzkiego Biura Projektów, które rozpoczęło działalność l stycznia 1953 r. Biuro zostało powołane jako firma państwowa, uzupełniająca działalność istniejących branżowych biur projektów. Początkowy okres działania cechowało wielkie tematyczne rozdrobnienie prac oraz bardzo trudne warunki lokalne. Z czasem, coraz więcej opracowań pochodziło z zakresu budownictwa komunalnego. Jednak jeszcze w 1964 r. udział jego wynosił tylko 35%. Ukierunkowanie się na budownictwo komunalne spowodowało zmianę nazwy od 19 sierpnia 1969 r. na Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego[1].
Regulamin organizacyjny Biura określa ogólną strukturę organizacyjną. stały zakres działania pionów i komórek organizacyjnych podległych kierownikom pionów oraz ogólny zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności Zarządu, Głównego Księgowego, kierowników komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy. Regulamin organizacyjny stanowi podstawowy dokument regulujący wszystkie podstawowe przebiegi procesów i struktury Biura[2].
BPBK S.A. jako spółka akcyjna posiada osobowość prawną i jest wpisana w rejestrze handlowym postanowieniem Sądu Rejonowego.
Biuro działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z możliwością prowadzenia działalności poza granicami kraju.
Prezes Zarządu Biura ustala dokumentację podstawową (regulaminy, zarządzenia, plany Biura) oraz zatwierdza dokumentację uzupełniającą.
 Kierownicy pionów i główni specjaliści:
-     ustalają dokumentację uzupełniającą,
-     stawiają wnioski dotyczące dokumentacji podstawowej.
 Kierownicy komórek organizacyjnych:
-  formułują wnioski dotyczące dokumentacji podstawowej,
-  sporządzają zakresy czynności dla podległych pracowników.
 Radca Prawny:
-  opracowuje dokumentację podstawową i uzupełniającą
-  formułuje wnioski tyczące dokumentacji podstawowej i uzupełniającej.
 Komórkami organizacyjnymi Biura są[3]:
1.      Pracownie projektowe
2.      Zespoły projektowe
3.      Sekcja
4.      Samodzielne stanowiska
 Komórka organizacyjna Biura jest tworzona przez:
-          grupowanie zadań i celów do realizacji,
-          określenie czynności niezbędnych do realizacji celów i zadań oraz ich natężenie,
-          wyodrębnienie stosownych środków do realizacji celów i zadań (osobowych i materialnych),
-          określenie zależności i powiązań organizacyjnych oraz przebieg informacji i sposobów ich wykorzystania,
-          ustalenie zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników.
Dnia 20 lutego 1991 r. państwowe przedsiębiorstwo BPBK przekształciło się w BPBK Spółka Akcyjna. W Biurze Notarialnym został sporządzony akt notarialny Nr 2586/91 i dnia l maja 1991r. Spółka rozpoczęła swoją działalność zgodnie ze statutem Spółki Akcyjnej.
 Założycielami Spółki są pracownicy zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego, którzy wykupili 1250 akcji. Wpisu do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym, Wydział Gospodarczy dokonano na podstawie aktu notarialnego w dniu 27 marca 1991 r. Z umowy Spółki wynika, że może działać na terenie kraju i poza jego granicami oraz może przystępować do innych spółek. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
BPBK S.A. jest osobą prawną, w której dominującą rolę odgrywa  element majątkowy w postaci kapitału. Element ludzki ma znaczenie marginesowe. Decyzje podejmowane przez zgromadzenie wspólników zależą od liczby akcji, jakimi dysponują wspólnicy popierający daną opcję, nie zaś od liczby wspólników.
Władzami BPBK S.A., zgodnie ze statutem Spółki Akcyjnej są:
-          Walne Zgromadzenie,
-          Rada Nadzorcza,
-          Zarząd.
Walne Zgromadzenie jest organem uchwałodawczym Spółki. Zwoływane jest przez zarząd. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Wykonuje stały nadzór nad działalnością spółki. Do jej szczególnych obowiązków należy badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat - zarówno pod względem formalnym, jak i zgodności ze stanem faktycznym, badanie sprawozdania zarządu, jak i wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat.
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. W BPBK S.A. jest jednoosobowy w osobie Prezesa Zarządu.
Podstawowym zadaniem Biura jest zaspokojenie potrzeb społecznych w dziedzinie projektowania i realizacji inwestycji oraz związanymi z tym studiami w zakresie budowy obiektów, remontów, modernizacji lub przebudowy obiektów gospodarki komunalnej, komunikacji, budownictwa powszechnego oraz wykonywanie innych usług.
Zadania Biuro realizuje na podstawie planów rocznych i okresowych planów operatywnych. Do zadań BPBK S.A. należy w szczególności[4]:
-          opracowywanie opinii, ekspertyz, programów, koncepcji, analiz techniczno-ekonomicznych i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej planowania przestrzennego, ochrony środowiska oraz obiektów budownictwa powszechnego i specjalnego,
-          sprawowanie nadzoru autorskiego, świadczenie usług inwestycyjnych generalnego wykonawcy robót oraz wykonawstwa robot budowlano-montażowych w rodzajach gospodarki i budownictwa,
-          wykonywania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, geodezyjno-kartograficznej,
-          prac studialnych i naukowo-badawczych oraz wdrażania wyników tych badań.
Do najważniejszych prac i opracowań w dorobku Biura należą:
1.      Wodociągi.
2.      Kanalizacje.
3.      Oczyszczalnie ścieków.
4.      Ciepłownictwo.
5.      Gazyfikacja.
6.      Drogi i mosty.
7.      Cmentarze.
8.      Wysypiska śmieci i kompostowanie.
9.      Planowanie przestrzenne.
10.  Budownictwo wodne.
 Sytuacja finansowa Biura należy do przeciętnych. W ostatnich BPBK S.A. generuje zyski, przychody ze sprzedaży usług projektowych mają tendencję wzrostową. Niepokojące są jednak rosnące koszty pracy, których wielkość szybciej wzrasta niż przychody ze sprzedaży. Koszty przedsiębiorstwa rosną głównie z dwóch powodu decyzji kierownictwa Spółki o wzroście wynagrodzeń oraz o zatrudnianiu kolejnych pracowników, co ponosi za sobą również pozostałe koszty (zakup nowych przyrządów i maszyn oraz organizacja stanowiska pracy). W dalszej części pracy zostaną opisane koszty działalności przedsiębiorstwa BPBK S.A. w okresach 200/2001.


[1] Historia BPBK S.A. - materiały wewnętrzne Biura Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.
[2] Regulamin organizacyjny BPBK S.A.
[3] Podział komórek organizacyjnych – Regulamin organizacyjny BPBK S.A.
[4] Zadania BPBK S.A. – Regulamin organizacyjny BPBK S.A.

czwartek, 21 czerwca 2018

Aktywa trwałe i ich amortyzacja


Wartości niematerialne i prawne ujmowane są w ewidencji według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe), a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Zasady amortyzowania wartości niematerialnych i prawnych przyjęte przez Spółkę:
-        wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzowaniu metodą liniową,
-        wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 3.500 zł są amortyzowane jednorazowo i odnoszone w ciężar kosztów,
-        pozostałe wartości niematerialne i prawne są amortyzowane zgodnie z Ustawa o rachunkowości.
Rzeczowe aktywa trwałe wycenione zostały według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne proporcjonalnie do okresów ich użytkowania, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Rzeczowe aktywa trwałe przejęte w leasing kwalifikuje się do objętych leasingiem finansowym, stosownie do przepisów ustawy o rachunkowości.
Spółka korzystała w latach poprzednich z ulg inwestycyjnych wg zasad przewidzianych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 r. (Dz.U.Nr 54 z 2000 r., póz. 654 z późniejszymi zmianami). Rzeczowe aktywa trwałe objęte ulgami inwestycyjnymi amortyzowane są przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych wynikających z Ustawy o rachunkowości. Amortyzacja środków trwałych objętych ulgami nie stanowi kosztu uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.
Inwestycje długoterminowe w postaci udziałów w innych jednostkach i w jednostkach podporządkowanych oraz długoterminowe papiery wartościowe (lokaty) ujmowane są w ewidencji według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustalonego w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi.
W badanym okresie nastąpiło istotne (4.895 tyś. zł) zmniejszenie wartości niematerialnych i prawnych, co jest wynikiem zarówno planowanego umorzenia, jak również dokonania odpisu aktualizującego wartość prawa do znaku Artisti Italiani, w związku z likwidacją tego projektu.
Wartość rzeczowego majątku trwałego na 3 1 grudnia 2003 roku była niższa od wartości na 3 1 grudnia 2002 roku o 15.237 rys. zł, co stanowi zmniejszenie o 35,4%. Zmniejszenia majątku dotyczyły między innymi sprzedaży zakładu w Przeworsku wraz z maszynami, sprzedaży maszyn z zakładu w Łańcucie oraz likwidacji salonów sprzedaży z sieci Artisti Italiani. Do najistotniejszych zwiększeń rzeczowych aktywów trwałych spółki należała modernizacja budynku produkcyjnego (449 tyś. zł).
Odpis aktualizujący wartość majątku trwałego, według stanu na 3 1 grudnia 2003 roku, wynosił 447 tyś. zł i dotyczył nieużywanego majątku spółki. Odpis w porównaniu do okresu poprzedniego uległ zmniejszeniu o 925 tyś. zł, co jest głównie skutkiem sprzedaży zakładu w Przeworsku.
Ostatnia inwentaryzacja środków trwałych miała miejsce w 2000 roku i była przeprowadzona była z zachowaniem zasad i częstotliwością wynikająca z przepisów ustawy o rachunkowości.
W 2003 roku spółka zwiększyła inwestycje długoterminowe o 1.092 tyś. zł w związku z podwyższeniem kapitałów zakładowych w dwóch spółkach zależnych.
Zasady amortyzowania środków trwałych przyjęte przez Spółkę:[1]
-        środki trwale o wartości nie przekraczającej 3.500 zł są amortyzowane jednorazowo i odnoszone w ciężar kosztów w miesiącu następnym po miesiącu przyjęcia ich do użytkowania,
-        pozostałe środki trwałe są amortyzowane zgodnie z ustawa o rachunkowości z uwzględnieniem okresów ich ekonomicznej użyteczności,
-        środki trwałe w budowie ujmowane są w ewidencji według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych <• odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
-        zaliczki na środki trwałe w budowie ujmuje się w ewidencji w cenie nominalnej, natomiast na dzień bilansowy w wartości wymagającej zapłaty.
Kwota amortyzacji środków trwałych objętych ulgami po spełnieniu warunków systemowych, stanowi podstawę rozwiązania rezerw na odroczony podatek dochodowy utworzonych z tego tytułu.
Poniżej zaprezentowano zbiór rocznych stawek amortyzacyjnych, na podstawie, których przeprowadza się amortyzację.

Tabela 6 Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych

Pozycja
Stawka
%
Symbol KŚT
grupa,
podgrupa
Nazwa środków trwałych
01
1,5
11
Budynki mieszkalne
01
1,5
122
Lokale mieszkalne
01
2,5
10
Budynki niemieszkalne
01
2,5
110
Z rodzaju 110 placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy opieki społecznej
01
2,5
121
Lokale niemieszkalne
01
4,5
102
Budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże)
01
4,5
102
Podziemne garaże i zadaszone parkingi
01
4,5
104
Zbiorniki i komory podziemne (z wyłączeniem budynków magazynowych i naziemnych
01
4,5
104
Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne
01
10
10
Plantacje wikliny
01
10
103
Kioski towarowe o kubaturze poniżej 500m3 trwale związane z gruntem
01
10
109
Domki kempingowe, budynki zastępcze trwale związane z gruntem
02
2,5
21
Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód, z wyj. studni wierconych
02
2,5
224
Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji, doków stałych zalądowionych, wałów i grobli
02
2,5
225
Melioracje podstawowe
02
2,5
226
Melioracje szczegółowe
02
2,5
290
Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych
02
2,5
291
Wieże przeciwpożarowe
02
4,5
2
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów zoologicznych
02
10
211
Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych
02
10
221
Urządzenia zabezpieczające ruch pociągów
02
14
202
Z rodzaju 202 wieże ekstrakcyjne
02
20
200
Z rodzaju 200 wieże wiertnicze, wieżo - maszty
03
7
3
Kotły i maszyny energetyczne
03
14
323
Silniki spalinowe na paliwo lekkie
03
14
324
Silniki spalinowe na paliwo ciężkie
03
14
325
Silniki spalinowe na paliwo gazowe
03
14
326
Silniki powietrzne
03
14
343
Z rodzaju 343 zespoły elektroenergetyczne przenośne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie
03
14
344
Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie
03
14
349
Reaktory jądrowe
04
7
431
431 - 0 filtry (prasy) błotniarki
04
7
431
431 - 4 cedzidła mechaniczne
04
7
450
Piece do przerobu surowców (z wyjątkiem 450 -50 piece do przerobu surowca wielokomorowe)
04
7
451
Piece do przetwarzania paliw (z wyjątkiem 451 -0 piece koksownicze)
04
7
454
Piece do wypalania tunelowe
04
7
475
Aparaty bębnowe
04
7
477
Suszarki komorowe: 477-0 do 4 oraz 477-6 do 8
04
10
4
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
04
14
41
Obrabiarki do metali
04
14
44
Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów
04
14
46
Aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem rodzaju 465 i 469-0)
04
14
47
Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych z wyj. rodzaju 474, 475, 477-0 do 4 i 6-8 oraz 479-0)
04
18
449
Z rodzaju 449-90 urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne i przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych
04
18
465
Z rodzaju 465 wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody
04
18
469
469-0 chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu
04
18
474
Kolumny nitracyjne i denitracyjne
04
18
479
479-0 odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu
04
18
481
Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym
04
18
482
Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym
04
18
484
484-0 urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego
04
18
484
484-3 zgrzewarki oporowe i tarcicowe
04
18
484
Z rodzaju 484-1 wytwornice acetylenowe przenośne wysokiego ciśnienia
04
18
484
Z rodzaju 484-6 urządzenia do metalizacji natryskowej i do natryskiwania tworzywami sztucznymi
04
18
490
Maszyny i urządzenia do przygotowywania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne
04
18
492
Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami
04
18
493
Z rodzaju 493 roboty przemysłowe
04
20
434
434-01 maszyny do zamykania słoi i 434-02 do zamykania puszek
04
20
465
Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako chłodnice kwasu siarkowego
04
30
491
Zespoły komputerowe
05
7
506
506-1 i 506-2 aparaty do rektyfikacji powietrza
05
7
507
507-2 i 507-3 krystalizatory, 507-4 komory potne
05
7
548
548-0 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego
05
7
583
583-0 koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla
05
7
583
583-1 koparki w piaskowniach przemysłu węglowego
05
10
56
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych
05
10
512
Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych
05
10
513
Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla
05
10
514
514-0 maszyny i urządzenia aglomerowni
05
10
514
514-1 maszyny i urządzenia wielkopiecowe
05
10
514
514-2 maszyny i urządzenia hutnicze stalowni
05
10
514
514-9 inne maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze
05
10
514
Z rodzaju 514-3 do 6 nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy
05
10
520
520-0 i 520-1 traki ramowe i tarczowe
05
10
520
520-2 cyrkulaki
05
10
520
520-3 szlifierki
05
10
520
520-4 tokarki i wiertarki do kamienia
05
10
520
520-5 kombajny do robót przygotowawczych
05
10
520
Z rodzaju 520 maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego
05
10
523
Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego
05
10
525
525-31 autoklawy
05
10
529
529-81 do produkcji elementów z lastryko
05
10
529
529-82 do produkcji sztucznego kamienia
05
10
529
Z rodzaju 529 maszyny i urządzenia do produkcji materiałów budowlanych
05
10
582
582-2 odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM
05
10
582
Z rodzaju 582-1 pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20 000 l pojemności oraz z rodzaju
05
14
50
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego
05
14
52
Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych
05
14
53
Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych
05
14
54
Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny i aparaty papiernicze i poligraficzne
05
14
55
Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji z niej
05
14
57
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spozywczych
05
14
59
Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej
05
14
517
Maszyny i urządzenia torfiarskie
05
14
561
561-6 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi
05
14
568
Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego piekarniczego (z wyjątkiem 568-40 do 48)
05
18
51
Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne
05
18
58
Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
05
18
505
505-1 piece prażalnicze fluidezyjne
05
20
506
506-3 odgazowywacze
05
20
510
Maszyny i urządzenia wiertnicze
05
20
511
Obudowy zmechanizowane
05
20
518
518-01 pomiarów magnetycznych
05
20
518
518-02 pomiarów geologicznych
05
20
518
518-03 pomiarów sejsmicznych i radiometrycznych
05
20
518
518-1 elektrycznego profilowania odwiertów, karotażu gazowego, perforacji otworów wiertniczych
05
20
518
Z rodzaju 518 aparaty i urządzenia do:
05
20
535
Z rodzaju 535-0 aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego i maszyny do redukcyjnych, próżniowych i specjalnych wytopów metali
05
20
535
Z rodzaju 535-1 maszyny do produkcji węglanów i past emulsyjnych
05
20
535
Z rodzaju 535-7 urządzenia do produkcji półprzewodników
05
20
579
579-000 dystrybutory
05
20
579
579-003 młynki młotkowe
05
20
579
579-01 maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne
05
20
579
579-09 inne maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych
05
20
580
Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych
05
20
581
Maszyny do robót budowlanych
05
20
582
582-3 szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg
05
25
501
501-0 aparaty szklane i porcelanowe do destylacji
05
25
501
501-1 porcelanowe młyny kulowe
05
25
511
Maszyny górnicze, z wyłączeniem obudów zmechanizowanych
05
25
524
Z rodzaju 524 piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu
05
25
571
571-30 i 571-31 neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane
05
25
571
571-8 autoklawy do hydrolizy
05
25
581
581-2 wibratory
05
25
581
581-4 wibromłoty oraz z rodzaju 581-3 zacieraczki do tynku
06
4,5
600
Zbiorniki naziemne ceglane
06
4,5
601
Zbiorniki naziemne betonowe (z wyjątkiem z wykładziną chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego)
06
4,5
623
623-7 urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach WN
06
4,5
641
Z rodzaju 641-7 wyciągi kopalniane (bez wyciągów przy głębieniu szybów)
06
4,5
648
Towarowe kolejki linowe i dźwignie linowe
06
4,5
657
Akumulatory hydrauliczne
06
4,5
660
Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane
06
10
6
Urządzenia techniczne
06
18
61
Z podgrupy 61 urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej przewoźna
06
18
641
Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki (z wyjątkiem rodzaju 641-63 oraz z rodzaju 641-7 wyciągniki kopalniane łącznie z wyciągami przy głębieniu szybów, a także wyciągi kolei i kolejek linowych)
06
18
662
662-1 projektory przenośne 16 mm i 35 mm
06
18
681
Kontenery
06
20
629
Telefony komórkowe
06
20
633
Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnych
06
20
634
Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych
06
20
644
644-0 do 4 przenośniki w kopalniach i zakładach przetwórczych rud i węgla
06
20
662
662-5 ekrany kinowe
06
20
664
Z rodzaju 664 urządzenia do przeprowadzania badań technicznych
06
20
669
Kasy fiskalne i rejestrujące (z wyjątkiem zaliczonych do poz. 04 - zespoły komputerowe)
06
25
644
644-0 przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie
07
7
70
Kolejowy tabor szynowy naziemny
07
7
71
Kolejowy tabor szynowy podziemny
07
7
72
Tramwajowy tabor szynowy
07
7
73
Pozostały tabor szynowy naziemny
07
7
77
Tabor pływający
07
14
76
Pozostały tabor bezszynowy (wózki jezdniowe akumulatorowe, widłowe i inne wózki jezdniowe)
07
14
700
700-7 drezyny i przyczepy do drezyn
07
14
710
710-01 lokomotywy akumulatorowe
07
14
710
710-02 i 710-03 lokomotywy ognioszczelne i typu „Karlik”
07
14
710
710-10 do 14 wozy kopalniane
07
14
743
Samochody specjalne
07
14
745
Z rodzaju 745 trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym
07
14
746
Ciągniki
07
14
747
Naczepy
07
14
748
Przyczepy
07
14
770
770-13 kontenerowce
07
14
773
773-1010 wodoloty
07
14
780
Samoloty
07
14
781
Śmigłowce
07
18
79
Środki transportu pozostałe
07
18
745
Z rodzaju 745 pozostałe samochody o napędzie elektrycznym
07
18
783
Balony
07
18
788
Inne środki transportu lotniczego
07
20
740
Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe
07
20
741
Samochody osobowe
07
20
742
Samochody ciężarowe
07
20
744
Autobusy i autokary
07
20
782
Szybowce
08
10
805
Z rodzaju 805 wyposażenie kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych oraz instrumenty muzyczne
08
10
806
Kioski, budki, baraki, domki kempingowe - niezwiązane trwale z gruntem
08
14
803
803-0 do 1 maszyny biurowe
08
14
803
803-30 dalekopisy do maszyn matematycznych
08
20
8
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
08
25
801
801-0 elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych
08
25
802
802-0 aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii
08
25
804
Z rodzaju 804 wyposażenie cyrkowe
Źródło: www.infor.pl

Objaśnienia
1.      Za pogorszone warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 1 lit.a) ustawy, uważa się używanie tych środków trwałych pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu.
2.      Za złe warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy, uważa się używanie tych środków trwałych pod wpływem niszczących środków chemicznych, a zwłaszcza, gdy służą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środków chemicznych. Dotyczy to również przypadków silnego działania na budynek lub budowlę niszczących środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu.
3.      Przez maszyny, urządzenia i środki transportu wymagające szczególnej sprawności technicznej, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 2 ustawy, rozumie się te obiekty, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie.
Przez maszyny i urządzenia grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji środków trwałych (KŚT), poddane szybkiemu postępowi technicznemu, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 3 ustawy, rozumie się maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną.


[1] Materiały wewnętrzne Vistula S. A.