poniedziałek, 12 listopada 2018

Bibliografia


1.      „Bankowość. Podręcznik akademicki”, praca zbiorowa pod red. W. L. Jaworskiego i Z. Zawadzkiej, Poltext, Warszawa 2002
2.    Bednarski L., „Analiza finansowa w przedsiębiorstwie”, PWE, Warszawa 1999
3.      Bień W., „Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa”, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1999
4.      Czubryt Z., „Zasady budowy zakładowych planów kont”, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1995
5.      Jaklik A., Micherda B., „Zasady rachunkowości”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994
6.      Kołaczyk Z., „Zasady rachunkowości”, EMPI2, Poznań 1994
7.      Matuszewicz J., Matuszewicz P., „Rachunkowość od podstaw”,  Finans-Serwis, Warszawa 1999
8.      „Współczesny bank”, praca zbiorowa pod red. W. L. Jaworskiego, Poltext, Warszawa 1999

Materiały wewnętrzne BPBK S.A.:

1.      Historia BPBK S.A. - materiały wewnętrzne Biura Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.
2.      Materiały wewnętrzne Działu Księgowości BPBK S.A.
3.      Podział komórek organizacyjnych BPBK S.A.
4.      Regulamin organizacyjny BPBK S.A.
5.      Zadania BPBK S.A.
6.      Zasady klasyfikacji kosztów w BPBK S.A.

Załączniki

 Załącznik nr 1
Wybrane pozycje rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) /w mln zł/

WyszczególnienieStan na
Zmiany do roku poprzedniego


Rok poprzedzający*

Rok badany**


kwota

%

kwota

%

kwota

%


A. Przychody ze sprzedaży i zrównane

778,1
100,0
946,6
100, 0
168,5
121,6

Przychód ze sprzedaży usług

735,0

94,5

937,6

99,1

202,6

127,5


Przychód ze sprzedaży materiałów i towarów
43,1
5,5
9,0
0,9
-34,1
20,8

B. Koszty działalności operacyjnej

754,3

100,0

929,4

100,0

175,1

123,2


I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
42,8

5,6

8,7

0,9

-34,1

20,3


II. Zużycie materiałów i energii

47,6

6,3

54,3

5,8

6.7

114,0


III. Usługi obce

64,2

8.5

71,3

7.7

7.1

111.0


IV. Podatki i opłaty

18,3

2,4

24, 0

2,6

5,7

131,1


V. Wynagrodzenia

375.7

49.8

485J3,

52..4

110.1

129.3


VI. Świadczenia na rzecz pracowników

129,9

17,2

152,8

16,4

22,9

117,6


VII. Amortyzacja

2,9

0,3

3,3

0,3

0.4

100


VIII. Pozostałe

72,9

9,6

129,2

13,9

56,3

177,2


C. Zysk/Strata na sprzedaży (A-B)

23,8

3.1

17,2

1,8

-          6,6

72,2


D. Pozostałe przychody operacyjne

0,70,8
Przychody ze sprzedaży składników maj. trwałego

0,7-
Pozostałe przychody operacyjne

-0,8
E. Pozostałe koszty operacyjne

4,93,1
Wartość sprzedanych składników majątku trwałego


Pozostałe koszty operacyjne

4,93.1.
F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej
19,6

2,6

14,9

1,6

4,7

76,0


G. Przychody finansoweOdsetki uzyskane

2,32,2
H. Koszty finansowe

0,10.1Zysk/Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)

21,917,0-          4,9

-

Zysk/Strata brutto

21,917,0-          4,9Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

12,611,3-          1,3Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych

12,611,3-          1,3Zysk/netto

9,35,7-          3,6*2000 rok
**2001 rok

Załącznik nr 2
Wybrane pozycje bilansu BPBK S.A. (w tys. zł.)
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2000 r.
31.12.2001 r.
1.
Majątek trwały
112.586,20
117.729,08
2.
Wartości niematerialne i prawne
515,80
8.613,80
3.
Rzeczowy majątek trwały
112.060,40
109.105,28
4.
Finansowy majątek trwały
1.125,00
5.362,12
5.
Majątek obrotowy
284.882,69
287.282,78
6.
Należności i roszczenia
107.376,17
256.224,87
6.
Kapitał własny
178.841,52
184.587,11
7.
Zobowiązania długoterminowe
217.667,21
220.424,75
8.

Wynik finansowy netto

9.302,12
5.745,59

SUMA BILANSOWA

397.468,89
405.011,86